Salvo Of Praise
 

Hulyo 26
Linggo

Ika-17 Linggo ng Taon

►Unang Pagbasa: 2 H 4:42–44
    Isang lalaki ang dumating mula sa Baalsalisa na may dalang tinapay at trigo sa tao ng Diyos. Ito ang dalawampung tinapay mula sa unang bahagi ng sebada at trigo nitong huling anihan. Sinabi ni Eliseo sa lalaki: “Ibi¬gay mo sa mga tao para makakain sila.”
    Sinabi ng kanyang alalay: “Paano ko ito ihahain sa sandaang katao?” Ngunit sinabi ni Eliseo: “Ibigay mo sa mga tao para makakain sila, sapagkat ito ang sinasabi ni Yawe: Kakain sila at may matitira pa.” Inihain nga ito ng binata sa kanila at nagsikain sila at may natira pa, ayon sa sinabi ni Yawe.

►Slm 145:10–11, 15–16, 17–18
    Buksan ang iyong kamay, O Panginoon, at pakanin kami.

►Ikalawang Pagbasa: Ef 4:1–6
    Hinihingi ko sa inyo, ako na bilanggo alang-alang sa Panginoon, na kumilos kayo nang nararapat sa pagtawag sa inyo. Makita nawang lagi sa inyo ang kababaang-loob, kaamuan at malawak na pang-unawa.
    Pagtiisan ninyo ang isa’t isa sa pag-ibig at sikaping panatiliin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan: iisang katawan at iisang espiritu dahil sa pagkatawag sa inyo; tinawag kayo sa iisang pag-asa. Iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang binyag; iisang Diyos at Ama ng lahat, na nakapangyayari sa lahat at gumagawa sa lahat, at nasa lahat.

►Ebanghelyo: Jn 6:1–15
    Pagkatapos nito, nagpunta si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea sa may Tiberias. Sinusundan siya ng makapal na tao dahil napansin nila ang mga tandang ginagawa niya sa mga maysakit. Umahon si Jesus sa bundok at naupo siya roon kasama ang kanyang mga alagad. Malapit na ang Paskuwa na piyesta ng mga Judio.
Kaya pagkatunghay ni Jesus at pagkakita niyang marami ang taong pumupunta sa kanya, sinabi niya kay Felipe: “Saan kayo makabibili ng tinapay para makakain ang mga ito?” Sinabi niya ito bilang pagsubok sa kanya dahil alam na niya kung ano ang napipinto niyang gawin. Sumagot sa kanya si Felipe: “Dalawandaang denaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila para makakuha ng tigkakaunti ang bawat isa.”
At sinabi naman sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad na si Andres na kapatid ni Simon Pedro: “May maliit na bata rito na may limang tinapay na sebada at dalawang isda. Ano ito para sa pagkarami-raming tao?”
Madamo sa lugar na iyon kaya sinabi ni Jesus: “Paupuin n’yo ang mga tao.” Kaya nag-upuan sila, halos limanlibo ang mga lalaki.
Kaya kinuha ni Jesus ang mga tina¬pay at pagkapagpasalamat, at ipinabigay sa mga nakaupo. Gayundin naman sa mga isda—gaano man ang gustuhin nila. Nang busog na sila, sinabi niya sa kanyang mga alagad: “Tipunin ninyo ang natirang mga piraso para walang masayang.” Kaya tinipon nila ang mga tira ng mga pinakain, at labin¬dalawang bakol ang napuno ng mga pira-piraso mula sa limang tinapay na sebada.
Pagkakita sa tandang ginawa ni Jesus, sinabi ng mga tao: “Ito ngang talaga ang Propeta parating sa mundo.” At alam ni Jesus na parating sila upang agawin siya para gawing hari kaya lumigpit siyang muli na siya lamang mag-isa sa bulubundukin.

KOMENTARYO
    Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Ang mga tao ay pumunta kay Jesus na daladala ang lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi tumakas si Jesus sa harap ng napakalaking hamon na ito. Parang napakahirap tugunan ang ganitong hamon. Alam ni Jesus ang pinaka malalim na hangarin ng bawat tao, ang pagkagutom sa Diyos, ang paghahangad sa pagkaing nakakapapawi di lamang ng gutom ng tiyan kundi ng kaluluwa. Kaya’t bago pa maparami ang tinapay ay itinuro na ni Jesus sa kanyang mga alagd ang pagtitiwala sa Diyos kaya’t hihilingin din niya sa kanyang mga alagad ang ganoong pagtitiwala sa Diyos. Hiningi niyang isuko sa kanya ang kakaunti: ang dalawang isda at limang tinapay. Kahit na napaka-imposible na magsapat ito ay hiningi pa rin niya sa kanila na magtiwala at naganap nga ang kanilang inaasahan. Nakapagparami mula sa kakaunti, ngunit dahil ito sa kanilang pagsuko ng kung ano ang kakaunti nilang taglay.


SUGGESTED SONGS


ENTRANCE: Sa Hapag Ng Panginoon

KYRIE:  Panginoon Maawa Ka (RCayabyab)

GLORIA:  Papuri Sa Diyos

THANK YOU:  Salamat Sa Diyos

ALLELUIA: Aleluya (Wikain Mo)

OFFERTORY: Tinapay Ng Buhay

SANCTUS:  Santo (TNB)

MEMORIAL: Sa Krus

AMEN:  Great Amen (MVF)

OUR FATHER: Ama Namin (Hangad)

LAMB OF GOD:  Kordero (Tinapay)

COMMUNION:  One Bread, One Body

RECCESIONAL: Magpasalamat Kayo Sa Panginoon


8/13/2010 06:26:53 pm

Extremes are dangerous.

Reply
9/9/2010 01:21:29 pm

Marriage is like life in this --that it is field of battle ,and not a bed of roses.

Reply
2/28/2011 10:10:48 am

you can find what you want to in here,make your life full of color ,it's a perfect website.

ReplyLeave a Reply.